Privacystatement Vallei Personeel

Versie: 1 september 2018

Privacystatement

Waarom dit privacystatement?

Dank voor jouw interesse in Luba en onze dienstverlening. Ten behoeve van deze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. In dit privacystatement informeren we je hierover.

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Luba is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als we het over Luba hebben dan hebben we het over de juridische entiteiten Luba Uitzendburo bv ( Luba Uitzendbureau en Vallei Personeel, 28028459 KvK) en Luba Techniek bv (Luba/SWA Procestechniek, 70462100 KvK),  beide deel uitmakend van Luba Uitzend Diensten bv (36007115 KvK). Onderaan tref je onze contactgegeven aan.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van werkzoekenden, sollicitanten, uitzend- en detacheringskrachten. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten. Tenslotte verwerken we persoonsgegevens van derden bedrijven onder andere in het kader van het verkrijgen van referenties.

Voor welke doelen verzamelt Luba jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren en te verbeteren. Denk bij onze dienstverlening vooral aan: uitzenden, detachering, payrolldienstverlening, werving & selectie, bemiddeling van ZZP’ers, HR advies, salaris- en personeelsadministratie, planning en poolmanagement. In de bijlage lees je meer over de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Op welke wettelijke gronden mogen wij jouw gegevens verzamelen?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens: a) Omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen zo’n overeenkomst te sluiten. Denk aan het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst. b) Omdat dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van belastingen of het uitvoeren van verzuimwetgeving in het kader van een dienstverband. c) Omdat je (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken. We kunnen je bijvoorbeeld vragen om je toestemming om je inschrijving te verlengen. d) Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten. Dit is aan de orde indien we bijvoorbeeld inloggegevens verstrekken. Tegen deze verwerking kun je overigens altijd bezwaar maken. Als we gegevens verwerken anders dan in verband met overeenkomst (a) of wet (b) ben je niet verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken maar weet dan wel dat we onze dienstverlening dan niet of niet adequaat kunnen uitvoeren als je de gevraagde gegevens niet verstrekt.  

Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

 • Je kunt jouw persoonsgegevens op meerdere manieren met Luba delen, bijvoorbeeld door:
 • Je in te schrijven voor werk op één van onze vestigingen
 • Te solliciteren via onze website
 • Een arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst met ons aan te gaan
 • Je te registreren bij Mijn Luba
 • Vacatures bij ons te melden
 • Communicatie met Luba over een dienst, bijvoorbeeld de vragen die je ons hebt gesteld of verzoeken die je hebt ingediend
 • Per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met één van de medewerkers van Luba
 • Deel te nemen aan een sociale-media-activiteit (door bijvoorbeeld op 'Vind ik leuk' of 'Delen' te klikken) of u via jouw social media account aan te melden
 • Je te abonneren op een nieuwsbrief of vacature-alert van Luba
 • Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt

Welke gegevens verwerken we met welk doel?

Als jij je bij ons inschrijft of solliciteert, verzamelen we onder andere de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Geslacht
 • Jouw werkervaring en gevolgde opleidingen en trainingen
 • Eventuele verstrekte referenties of getuigschriften (en evt. kopie voorkant rijbewijs)
 • Jouw motivatie
 • Burgerlijke staat
 • Kopie ID Bewijs
 • Bankrekeningnummer
 • Beschikbaarheid
 • Foto of video (op vrijwillige basis)
 • BSN (max vier weken)

Vanaf het moment dat je voor ons gaat werken:

 • BSN;
 • Verklaringen omtrent gedrag
 • Kopie ID-bewijs, werkvergunning
 • Nationaliteit
 • Overige gegevens benodigd voor het voeren van een personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Ondernemingsgegevens (ZZP)
 • Inloggegevens persoonlijke account

Van bedrijven verzamelen we o.a. de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens (namen en functies) van medewerkers van onze (potentiële) klanten, leveranciers, referenten en overige bedrijven waarmee we een zakelijke relatie onderhouden
 • Inloggegevens ten behoeve van onze bedrijfsportal en plannings- en registratiesystemen. 

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, als je daar toestemming voor hebt gegeven, of indien dit wettelijk is toegelaten. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of vakbondslidmaatschap of genetische en biometrische gegevens. Het BSN verwerken we alleen als dat nodig is om de wet uit te voeren. Daarnaast leggen we nooit strafrechtelijke gegevens vast.

Wij wijzen je erop bovenstaande gegevens ook niet op te nemen op het door jou verstrekte of geüploade cv. Denk dan vooral aan je BSN, gegevens over je afkomst of gezondheid of gegevens over je strafrechtelijk verleden. Desondanks kan het voorkomen dat dergelijke door jou op vrijwillige basis verstrekte gegevens door ons verwerkt worden. Luba zorgt er voor dat alleen die personen toegang hebben tot deze gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

 • (potentiële) opdrachtgevers waaronder ook uitzendbureaus ter doorlening
 • relaties & leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties)
 • auditinstanties (bijvoorbeeld SNA, controle-instellingen, SNCU)
 • overheidsinstellingen (bijvoorbeeld UWV, belastingdienst, pensioenfonds)
 • arbo- en re-integratiediensten (waaronder arbodiensten)
 • verzekeraars (waaronder zorgverzekeraars), al of niet via onze financieel adviseur
 • diverse softwareproviders ter ondersteuning van onze uitzenddienstverlening
 • aan derden op grond van wet- en/of regelgeving of gerechtelijke bevelen
 • Met derde partijen die onder onze instructies werken maken we afspraken om er voor te zorgen dat jouw gegevens daar veilig zijn en uitsluitend worden verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden
 • Organisaties die belast zijn met het vasstellen en aanvragen van subsidies

Het kan voorkomen dat derde partijen uw persoonsgegevens buiten de EU verwerken. Is dat het geval dan dragen we er zorg voor dat de juiste wettelijke waarborgen genomen worden om je gegevens afdoende te beschermen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben en nemen hierbij eventuele wettelijke bewaartermijnen, in acht.

Indien je niet voor ons werkt bewaren we je (sollicitatie-)gegevens 1 jaar tenzij je toestemming hebt gegeven nog langer ingeschreven te willen zijn.

Na afronding van je dienstverband verwijderen wij je persoonsgegevens na 2 jaar. Je kopie ID-bewijs en je loonheffingskorting bewaren we vijf jaar. Bepaalde persoonsgegevens bijvoorbeeld ten behoeve van claims, audits en fiscale verplichtingen blijven langer bewaard. Voor de fiscus is het bijvoorbeeld verplicht om gegevens 7 jaar na afloop van het dienstverband te bewaren.

Welke rechten heb jij?

We verwachten van jou dat je jouw gegevens zelf up to date houdt. Wijzigingen kun je doorgeven via jouw contactpersoon. Indien je niet wilt dat Luba jou persoonlijke aanbiedingen of informatie stuurt, kun je dit Luba laten weten via jouw contactpersoon of via de uitschrijfknop in het emailbericht dat je ontvangt.

Ook wijzen wij je op je wettelijke rechten waaronder die van inzage en wissing van persoonsgegevens. Om hier gebruik van te maken meldt je je bij een van onze vestigingen. Na identificatie - met je ID bewijs - helpen onze medewerkers je graag verder.

Als je niet voor ons gewerkt hebt kun je gegevens ook wissen door op de verwijderknop in het emailbericht dat je van ons ontvangt te klikken.

Welke cookies plaatsen wij?

Op onze website maken we gebruik van cookies met name om deze naar behoren te laten functioneren, te laten aansluiten op je voorkeuren en te verbeteren. Op de site kun je onze cookieverklaring lezen en zelf aangeven welke cookies je wenst toe te voegen. Indien toestemming vereist is kun je deze ook verstrekken. Klik hier voor een overzicht met actieve cookies.

Hoe beveiligen we de verwerking van persoonsgegevens?

Luba doet er alles aan om de persoonsgegevens die jij verstrekt, tegen onrechtmatig gebruik, verlies, of ongeoorloofde toegang te beschermen. Daartoe nemen we verschillende organisatorische en technische maatregelen. Onze medewerkers , die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding en hebben slechts toegang tot de gegevens die voor de uitoefening van hun functie vereist zijn. Verder nemen we alle maatregelen die nodig zijn om netwerk en middelen up-to-date en veilig te houden en spreken we met onze leveranciers passende maatregelen af om je data veilig te kunnen verwerken.

Wat te doen bij een datalek?

Mocht het toch voorkomen dat je per ongeluk inzage krijgt in persoonsgegevens die niet voor je bestemd waren (of je kennis krijgt dat dit is gebeurd) meldt dit ons dan direct via de onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen?

De tekst van dit privacystatement is van september 2018. Eventuele nieuwe versies worden op onze website gepubliceerd.

Vragen, opmerkingen, klachten?

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop Luba omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per post of per e-mail contact met ons opnemen.

Luba                                                               Dellaertweg 7G                                                2316 WZ Leiden (071) 516 30 30

Functionaris Persoonsgegevens persoonsgegevens@luba.nl

Copyright © Vallei Personeel 2021. Vallei Personeel maakt onderdeel uit van Luba Uitzend Buro B.V.
Vallei Personeel gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?